Jaunais mācību gads Mūzikas un mākslas skolā ieskanējies

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs iesācis 48. mācību gadu ar 86 izglītojamiem mūzikā, no kuriem 3 apgūst interešu izglītību (bez vecuma ierobežojuma), ar 29 izglītojamiem vizuāli plastiskās mākslas programmā. Darbu sāk 13 pedagogi. Laura Šulce sāk darba gaitas vizuāli plastiskajā mākslā. Viņas tiešā specialitāte ir gleznošana, jo ir iegūts maģistra grāds gleznošanā.

Lai precīzāk aprakstītu notikumus, sākoties jaunajam mācību cēlienam, aicināju par to pastāstīt skolas direktoru Jāni Kivilu.

„ Audzēkņi vasarā ne tikai atpūtās, bet arī piedalījās vairākās ar mūziku saistītās nometnēs, piemēram, „Ventspils Groove 2014”, Ziemeļkurzemes kamerorķestra nometnē Mazirbē u. c.

Mūzikas un mākslas skolā rudens ir kā ražas laiks, kurā varam atskatīties uz iepriekšējo mācību gadu un ievākt darba augļus. No pagājušā gada skolas absolventiem trīs audzēkņi vēlējušies savu tālāko dzīves ceļu saistīt ar mūziku. Inga Andra Pērkone un Elizabete Romija Gegerniece iestājušās Ventspils mūzikas vidusskolā, Helga Gūtšmite Jelgavas mūzikas vidusskolā. Kopumā skolu absolvējuši 505 audzēkņi, no kuriem 111 izvēlējušies mūziku un mākslu par savu specialitāti.

Skola sagatavota mācību darbam. Papildināta materiālā bāze (iegādāti jauni soli un krēsli mūzikas mācības klasē, klasēm nomainītas durvis, iegādāti jauni mūzikas instrumenti, veikts instrumentu remonts, noskaņotas klavieres) Veikti remontdarbi (klasēs nomainītas tapetes, pabeigta celiņa bruģēšana pie skolas u. c.) Skola sagatavota tā, lai audzēkņi ar pilnu atdevi varētu apgūt mūziku un mākslu. Arī no skolas pieņemšanas komisijas saņēmām daudz atzinīgu vārdu.

Mācību gads būs ļoti saspringts, jo piedalīsimies daudz dažādos konkursos. Kā pirmais jāmin Valsts konkurss pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātē. Pūtēju nodaļa ņems dalību IX Starptautiskā Saksofonmūzikas festivāla Saxophonia saksofonistu konkursā.

Ne mazāk saspringts darbs ir priekšā 4.-8. kl. korim „Roja”, diriģ. I. Ozoliņa un J. Kivils. Notiek intensīva gatavošanās XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks Rīgā 2015. gadā no 6. – 12. jūlijam. Plānots, ka tajos piedalīsies 37 000 dalībnieku, no kuriem 13000 kora dziedātāji. Svētkiem turpina gatavoties tie kori, kuri izgājuši koru skates pagājušajā mācību gadā. Mūzikas skolas koriem, kopumā 500 dziedātājiem, ieplānots atsevišķs koncerts, kuru vadīs diriģents M. Sirmais, līdz ar to, mūsu korim papildus atbildība. Noslēguma koncertam notis ir sagādātas, notiek intensīvs darbs pie repertuāra apgūšanas. Šis laika posms būs bagāts ar koncertiem dažādās Rīgas koncertzālēs un atklātās vietās. Simfoniskās mūzikas koncertā dalību ņems arī I. Sproģes vadītais Ziemeļkurzemes kamerorķestris, kurā spēlē mūsu skolas audzēkņi.

Mākslas skolas audzēkņi mūs priecē ar izstādi „Smilšu gleznas”. Oktobrī viņus sagaida konkurss „Vēja stāsti”.

Blakus ikdienas mācību stundām notiek gatavošanās Valsts svētku koncertam, veidots Ziemassvētku uzvedums. Pedagogi ar ekskursiju uz jauno bibliotēkas ēku atzīmēs Skolotāju dienu, apmeklēs gadskārtējo semināru metodiskajā centrā Ventspilī, kā arī papildinās zināšanas tālākizglītības kursos.

Mūsu nospraustie mērķi nav mainījušies! Joprojām vēlamies veidot Rojas jauniešus par muzikāli izglītotiem, emocionāliem, gudriem cilvēkiem, kuri spēj patstāvīgi spriest, pilnveidoties un parādīt savas spējas!”